• INTERMEDIACIÓ EN NEGOCIACIONS ENTRE COMPONENTS DINS DE L'EMPRESA (LABORAL O NO) O EXTERNS, (ENTREVISTES PER A la NEGOCIACIÓ DE SERVEIS O PRODUCTES AMB ALTRES EMPRESES

 • ANÀLISI I DETERMINACIÓ DELS OBJECTIUS A ACONSEGUIR EN DITES NEGOCIACIONS.

 • LA IMPLANTACIÓ DE FORMACIONS A MIDA, VALORACIÓ, CREACIÓ, EXPANSIÓ DEL CONEIXEMENT DE LA CULTURA PRÒPIA EMPRESARIAL, AMB LA SEVA EXPRESSIÓ DINS I FORA DE L'EMPRESA, NI EXPLÍCITA, (PUBLICITAT) o IMPLÍCITES, (COM COMUNICACIÓ EMPRESARIAL O VALORS DE FORMA DIFUSA NO AGRESSIVA AL MERCAT)

 • FORMACIÓ I SEGUIMENT DE CONEIXEMENTS DE NEGOCIACIÓ ENTRE IGUALS I NO IGUALS.

 • ESTABLIMENT DE LA DEFINICIÓ I CLAREDAT EN LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES D'IMPLANTACIÓ EN ELS CANALS DE COMUNICACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS DEPARTAMENTS DE L'EMPRESA I LES RELACIONS AMB ALTRES DEPARTAMENTS D'ALTRES EMPRESES.

 • RELACIONS DE TREBALL I COMUNICACIÓ AMB EMPRESES EXTERNES.
 • INTERMEDIACIÓ EN LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ENTRE PARTS ENFRONTADES, SIGUIN PERSONES O DEPARTAMENTS, DINS O FORA DE L'EMPRESA.

 • ASSESSORIA DE RELACIONS LABORALS ENTRE PERSONAL D'ALTA DIRECCIÓ I EMPLEATS PER A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I BONES PRÀCTIQUES I ENTESA MUTU.

 • DETERMINACIÓ D'OBJECTIUS ESTRATÈGICS POSSIBLES I ASSOLIBLES DINS I FORA DE L'EMPRESA.

 • FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES EMOCIONALS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES D'ORGANITZACIÓ I FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES DE NEGOCIACIÓ.

 • DETERMINACIÓ DE POLÍTIQUES DE MOTIVACIÓ LABORAL I BONES PRÀCTIQUES LABORALS.

 • CREACIÓ D'EQUIPS HUMANS I DE SISTEMES COMERCIALS PROPIS O SUBCONTRACTATS A NIVELL DEL SECTOR ECONÒMIC PROPI DE L'EMPRESA I SECTORS AFINS.

 • LA RELACIÓ MÚLTIPLE EN EL SEU MERCAT PER, LA SEVA EXPANSIÓ, I NEGOCIACIÓ DE POSICIONAMENT EN ALTRES LLOCS POTENCIALMENT CONFLICTIUS.

 • GESTIÓ DEL SISTEMA D'ABORDATGE DE PROBLEMES PARTICULARS QUE REPERCUTEIXEN AL BON FUNCIONAMENT EMPRESARIAL.

 • PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'ESTRATÈGIES EMPRESARIALS I LABORALS, DINS I FORA DE L'EMPRESA.

 • GENERACIÓ D'UN AMBIENT ÒPTIM PER A les RELACIONS PERSONALS, fluides i estables, DINS I FORA DE L'EMPRESA, EN ELS SEUS DIFERENTS ÀREES DE PERSONAL, RECURSOS, ETC., AMB LA FINALITAT D'OBTENIR PAU SOCIAL, QUE PERMETI UN MILLOR DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.

 • INTERMEDIACIÓ EN EMPRESES FAMILIARS, PER TROBAR les vies adequades DE COMUNICACIÓ I AIXÍ DONAR SOLUCIÓ A LES DIFERENTS SENSIBILITATS DELS FAMILIARS I LA SEVA CARRERA PROFESSIONAL, DINS O FORA DE L'EMPRESA.

 • IMPLANTACIÓ D'DINÀMIQUES col·laboratives per a l'MILLOR EXECUCIÓ DEL TREBALL CONCRET DE CADA TREBALLADOR O COL·LECTIU.

 • FIXACIÓ DE PREMIS I INCENTIUS, PER ESFORÇOS EXTRA LABORALS I LA SEVA CONCESSIÓ EQUILIBRADA.