LES VERITABLES CAUSES DEL DOLOR ....

05/11/2015


1 .-- ESTANCAMENT .--- El procés pel qual el cos experimenta dolor comença amb estancament. Aquest té lloc quan el flux normal del fluid del cos s'alenteix i s'estanca en una zona del cos. L'estancament porta a bloquejos.

La progressió de l'estancament en el cos és com segueix:
--Estancamiento
--Bloqueo
--Congestión
--Inflamación
--Infección
--infestación

2 .-- congestions I INFLAMACIÓ .-- Els canvis fisiològics que poden contribuir al dolor, són la decisió dels seus sistemes circulatori i energètic i la debilitació del seu sistema limfàtic per cobrir les necessitats del seu cos.